Vedtægter

Download vedtægter (PDF)… HER


Foreningsvedtægter for Campingklubben
Back to Nature – Naturcamping.

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Back to Nature – Naturcamping og dens hjemsted er Danmark.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at arbejde for, at finde og udbrede kendskabet til smukt beliggende campingpladser i ind – og udland, hvor naturoplevelser i miljø på pladserne er prioriteret højere end fællesbygninger og andre faciliteter.

Målsætningen er at indlede et rabatsystem der giver medlemmerne billigere overnatning og campingpladserne bedre belægning og derved sikre små campingpladser bedre mulighed for at overleve til glæde for hele campingfolket.

Det er tillige foreningens formål at søge indflydelse hos andre campingorganisationer om en ophævelse af campingreglementet hhv. lempelse af reglerne i samme, således at det igen bliver muligt at oprette hhv. drive mindre campingpladser omkring landbrugsbebyggelse og lignende.

§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle der aktiv vil arbejde for foreningens formål.

§ 4. Kontingent:
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret går fra 01.07 til 30.06.

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares i Bank.

§ 5a.
Generalforsamlingen bemyndiger at kassereren kan hæve på Back to Nature´s konto i Bank og netbank til foreningens drift.

§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i september eller oktober måned.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år, revisor og alle suppleanter for 1 år. Genvalg kan ske.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse sendt pr. E-mail til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelse.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetæller.
  3. Formandens beretning.
  4. Bestyrelsen fremlægger regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Bestyrelsens budgetforslag. Kontingentets størrelse sætter under afstemning.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og – suppleant.
  9. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der har været medlem mindst 6 måneder før en generalforsamling. Til tillidsposter i foreningen kan der vælges 1 person ad gangen fra hver husstand. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der har været medlem i mindst 6 måneder. For at være valgbar skal den forslåede være personligt til stede eller der skal foreligge en skriftelig erklæring fra den foreslåede hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen vælges med 3 personer på ulige årstal og 2 på lige årstal.

Hvis fuldmagt forevises, kan et stemmeberettiget medlem samtidig repræsentere indtil 2 andre medlemmer/ enheder.

Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret og er ikke valgbar til bestyrelsen.

Hver husstand har en stemme.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer eller ændringer af formål kan kun vedtages med 2/3 majoritet.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen foregå skriftlig.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 1/3 af medlemmerne skrifteligt begærer herom, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen:
Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasser og sekretær.

Foreningen tegnes af formand og kasser.

Der vælges hvert år 4 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden, lige som de kan tiltræde som hjælpere i arbejdet for bestyrelsen.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på første møde, som skal afholdes inden 6 uger efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelses- medlemmer finder det nødvendig og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.

Suppleanter, der får en plads i bestyrelsen, overtager valgperioden for det bestyrelsesmedlem der erstattes eller en post efter en nu konstituering. Valgperioden er lig med det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig selv.

§ 11. Opløsning af foreningen:
Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Ved opløsning fordeles foreningens formue og evt. ejendele til naturfremmende formål i Danmark.

Således vedtaget på generalforsamling d. 8. september 2012.

§ 5a. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 24. april 2013.